Binnen het vak godsdienst willen we in de eerste plaats onze leerlingen helpen om een eigen levensvisie uit te bouwen. Daarvoor willen we het christelijke verhaal op de voorgrond plaatsen, rekening houdend met de veelheid aan levensvisies in onze maatschappij. In het bespreken van (levens)vragen en tradities brengen we de christelijke visie aan, en gaat onze aandacht ook uit naar antwoorden die anders- en niet-gelovigen formuleren. Zo willen we jongeren in dialoog laten treden met zichzelf en met anderen. In het vak godsdienst leren we de leerlingen ook omgaan met de tegenstrijdigheden van het leven: liefde en haat, kwaad en vergeving, lijden, dood en toch hopen op... 

Bij dit alles trachten we zoveel mogelijk te vertrekken vanuit de leefwereld van de jongeren en de actualiteit (o.a. door in te spelen op campagnes en solidariteitsacties)…

We sluiten dan ook volledig aan op de nieuwe visietekst van de Vlaamse bisschoppen. Aanvullend nog een fragmentje uit deze visietekst:

‘Het onderwijs is niet alleen erop gericht om jongeren op te leiden tot vakbekwame en bezielde arbeidskrachten. Het beoogt tegelijk om jongeren te vormen tot verantwoordelijke en geëngageerde (mede)burgers. Het vak r.-k. godsdienst draagt daar in aanzienlijke mate toe bij. Vooreerst maakt het jongeren bekwaam om elkaars godsdienstige of levensbeschouwelijke achtergrond te kennen en ermee om te gaan. Het verhoogt hun (inter)levensbeschouwelijke competenties. Vervolgens bevordert het de maatschappijkritische reflex van leerlingen, evenals hun maatschappelijk engagement. Vanuit een christelijk mens- en wereldbeeld versterkt het hun sociaal-ethisch inzicht, verhoogt het hun weerbaarheid tegenover uitsluiting of onrechtvaardigheid, motiveert het hen tot mondigheid in het maatschappelijke debat. Tenslotte verruimt het vak r.-k. godsdienst het blikveld van de leerlingen voor de transcendente dimensie van het bestaan, voor de geestelijke waarden die het menselijk leven zin en betekenis geven, voor de symboliek en de inspiratie achter de mooiste verwezenlijkingen van de westerse cultuur, voor God en wat naar Hem verwijst. Het biedt weerwerk tegen de vervlakking waartoe onze vaak zakelijke en haastige samenleving kan leiden.’

(bron: De Vlaamse bisschoppen en de Erkende Instantie r.-k. godsdienst, het vak r.-k. godsdienst op het kruispunt van samenleving, onderwijs & kerkgemeenschap, 21 september 2017, p. 13.)