De schoolraad bestaat uit telkens drie vertegenwoordigers van ouders, leerlingen, leerkrachten en de lokale gemeenschap.  De directie maakt geen deel uit van de schoolraad en woont de vergadering alleen bij op uitnodiging. De vergaderingen worden voorgezeten door een externe, niet stemgerechtigde voorzitter.

De schoolraad geeft advies over de werking en de organisatie van de school, over de begeleiding van leerlingen, de schoolkosten, stages, werken aan de gebouwen, projecten of samenwerkingen met andere scholen.

De schoolraad komt vier maal per jaar samen in augustus (vaststelling criteria voor de aanwending van lestijden, uren en punten en nascholingsbeleid), november (schoolwerkplan en veiligheidsbeleid), maart (samenwerking CLB en in- uit- en doorstroom van onze leerlingen) en in mei (hearings leerlingenraad, schoolreglement en schoolkosten).