• Current
free joomla slider

De bijbelse metafoor "de boom des levens" is ons uitgangspunt. Elke nieuwe leerling is zo’n jonge boom des levens. Met onze school willen wij in de wereld een levend bos, een onmisbaar "regenwoud" laten groeien, met voldoende aandacht voor het gehele bos én de individuele boom of struik, die, hoe klein of onbeduidend ook, voldoende licht, lucht en voedsel moet krijgen om als unieke boom te leven.

De school probeert én een gezond wortelstel tot ontwikkeling te laten komen, met drie hoofdwortels, de wortels van hoofd, hart en lichaam, én de humus, de teelaarde, ondergronds te bewerken. Zo kan de jonge boom bovengronds uitgroeien tot een unieke boom in het oneindig gevarieerde bos van het leven en de wereld.

We weten dat we niet de enige opvoeders zijn, noch de sterkste. Maar we geloven dat wij ook een essentiële bijdrage kunnen leveren. Het hele proces moet via een steeds sterker wordende stam, de sterke ruggengraat van onze jonge mensen, resulteren in prachtige jonge levensbomen.

Bomen met een kruin waarin, naargelang van de noodzaak, de omstandigheden, het weer, de seizoenen, nu eens de ene, dan weer de ander tak de belangrijkste lijkt. Bomen waarin, waarrond, waaronder, waarvan en waarmee al het ander leven op aarde kan gedijen.


De wortels en de bodem 

 • De wortel van de kennis 
  Het cognitieve onderdeel van het leerproces op school, georganiseerd vanuit de overtuiging dat zelfstandig en met anderen leren en zoeken, leidt tot weten en inzicht. Dit is absoluut onmisbaar voor het hele project.
 • De wortel van het affectieve 
  Het emotionele, niet-cognitieve leren, met de klemtoon op een positieve gerichtheid op de anderen als gehele personen, leidt via luisterbereidheid, luistervaardigheid en empathisch vermogen tot weten en inzicht van een andere orde. Minder meetbaar, maar de resultaten zijn even zichtbaar en tastbaar als die van het cognitieve aspect.
 • De wortel van het dynamisch-creatieve
  Het creatieve leren, met aandacht voor het muzische, het artistiek-expressieve, het sportieve kunnen, heeft zowel oog voor ongedwongen speelsheid én competitiviteit, als voor relativerende humor, taalvaardigheid en lichaamstaalvaardigheid en resulteert in een dynamische beweeglijkheid van lichaam en geest.

Die drie wortels verankeren we stevig in een rijke humuslaag, de evangelische inspiratie, als onderliggende verantwoording voor wat we doen. Bij alledrie vragen we ons af: wat staat daarover in het evangelie, wat zou Hij gedaan hebben of doen?

Daarom gaan we streng en radicaal in tegen plat winstbejag, commercialisme en egoïstisch marktdenken. Daarom ook gaan we met veel liefde, veel mededogen en veel geduld met mensen om.

Dit alles groeit in een bredere voedingsbodem, met verschillende grondlagen. De thuisomgeving, het sociale milieu, de vriendenkring, jeugd- en sportbewegingen, de hele maatschappelijke context met vooral de razendsnel evoluerende media stimuleren de groei van ons wortelgestel. Ook daar schenken we aandacht aan, hoewel we er minder vat op hebben.

De stam 

De stam is de sterke geleider waarlangs alle groei gaat. De kritisch waarom-vragende, dynamisch-ambitieuze houding, die de wortels met de kruin verbindt: de verantwoordelijke mens. Verantwoordelijk tegenover zichzelf, de anderen – ook de toekomstige mens – en tegenover het "Ultieme Daarom". De essentiële doelstelling van ons opvoedingsproject is de verantwoordelijke mens, geënt op een 4-tal sterk takken en getooid met vele zijtakken en twijgen.


De kruin

 • De tak van de intellectuele mens: 
  We willen kritisch en geïnformeerde mensen vormen die hun hele leven naar kennis blijven zoeken. Wij willen ordenende en relationele mensen vormen, die zich bewust zijn van hun grote verantwoordelijkheid. Maar terzelfder tijd willen wij nederige mensen vormen, die weten dat ook hun kennis beperkt is./p> 
 • De tak van de relationele mens:
  Wij willen liefdevolle, milde mensen vormen, die eerlijk en solidair met al hun medemensen willen leven. Weerbare, zorgende en vooruitziende mensen die spontaan en verdraagzaam met de anderen willen leven, die in het besef van hun eigen beperktheid ook vergevingsgezinde en dus nederige mensen zijn…

 • De tak van de diepe mens: 
  Wij streven ernaar "bewust-arme" mensen te vormen , maar geestelijk-rijke, diepculturele mensen. Open mensen, die in vrijheid kunnen bewonderen, én verwonderde mensen om de rijkheid en verscheidenheid die onze wereld biedt in verleden en heden. Wij hopen creatieve mensen te vormen en vooral respectvolle en dus nederige mensen…

 • De tak van de natuurlijke mens
  Wij streven ernaar milieubewuste mensen te vormen, "groene" mensen.

 • Dat zijn harmonische mensen: 
  Lichamelijke mensen, seksuele mensen én diepgeestelijke mensen, gevoelig voor het "bovennatuurlijke", bewust van hun eindigheid en dus nederige mensen…
Zo zien onze bomen eruit. Stevig geworteld, sterk van stam, met rijke kruinen die zeer mooi staan midden al die anderen in het machtige woud van het leven. Ze zijn levensnoodzakelijk voor een leefbare aarde, echte "bomen des levens". En ze staan mooi tegen de oneindigheid van de lucht errond, waarin, in steeds weer andere wolkencombinaties geschreven staat, niet altijd leesbaar maar altijd aanwezig, het ultieme, maar in dit eindige leven niet kenbare antwoord op hun "waarom"?: "Daarom".

De Nieuwsbrief start schooljaar 2017-2018 staat online. U kunt die hier downloaden.Op aanvraag kan ook een papieren versie verkregen worden.

Ubuntu, ik ben omdat wij zijn

Ubuntu is een begrip uit de Afrikaanse filosofie. ‘Umuntu ngumuntu ngabantu’ luidt een Zulu-gezegde: een mens wordt een mens door andere mensen. Het besef dat individualiteit slechts mogelijk is door de anderen dus onlosmakelijk verbonden met de gemeenschap.

Niet dat elke mens daar om geen eigenheid kan hebben, wel integendeel. Ubuntu erkent de grote diversiteit tussen mensen, maar leert dat die iversiteit er slechts kan zijn dankzij de ander. Eigenbelang kan nooit los gekoppeld worden van het algemene belang. Zo zei Nelson Mandela ooit: 'Je kan best veel geld verdienen, de vraag is alleen: ga je dat doen op een manier die de gemeenschap rondom jou ten goe de komt.”

Ubuntu leert ons ook de deugd van een gedeelde verantwoordelijkheid. Echt mens zijn, betekent dat je je ook verantwoordelijk voelt voor andere mensen. Ubuntu is daar om een filosofie van herverdeling, van onderlinge afhankelijkheid, van wederzijdse hulp en dus van actieve betrokkenheid bij de zorgen van anderen.

Ubuntu: je bent omwille van de ander. Je bent wie je bent, je kan ontvangen en je moet ook actief kunnen geven. Aandacht voor de specifieke eigenheid van iedereen, verantwoordelijkheid voor de groep en vooral ook zorg voor iedereen. Een mooi jaar thema voor een mooi schooljaar.

jaarthema

In de startgids vind je heel wat praktische informatie over het einde van de vakantie en het begin van het nieuwe schooljaar. Vernieuwingen over onze schoolwerking en -organisatie komen aan bod, meer uitleg over wat je de eerste schooldag nodig hebt en een uitnodiging van de ouderraad voor hun eerste vergadering.
Samen maken we er een mooi en leerrijk schooljaar van.
 

 

Schoolbestuur Directieteam
vzw Leiepoort Deinze 1e graad: dhr. John Caron
2e graad: dhr. Koen Vermeulen
3e graad: mevr. Karla De Ruyck
Coördinatorenteam Schoolraad
5 leerkrachten ter ondersteuning
van het schoolbeleid en de schoolorganisatie
Vertegenwoordiging pedagogische raad,
leerlingenraad, ouderraad en lokale gemeenschap
Lokaal onderhandelingscomité CPBW
Het LOC: directie, vakbondsafgevaardigden en verkozenen personeelsleden en afvaardiging schoolbestuur Comité voor preventie en bescherming op het werk
Pedagogische raad Ouderraad
Verkozen uit personeel
(leerkrachten en opvoedend personeel)
Aantal ouders als afvaardiging van alle ouders van de school
Leerlingenraad

Afvaardiging van de leerlingen

 

Op het niveau van de scholengemeenschap is er nog een inspraakorgaan waarin onze school een vertegenwoordiging heeft: het onderhandelingscomité van de scholengemeenschap (OCSG).

De nieuwsbrief waarin we je informatie verstrekken over het nieuwe schooljaar, staat online. Nieuwe leerlingen krijgen via de post een papieren afdruk van deze brief. Leerlingen die bij ons al school liepen, kunnen zich behelpen met deze digitale afdruk: