• Current
free joomla slider

Nieuwe lessentabel vanaf 1 september 2020:

lessentabel eerste jaar  

Het tweede leerjaar A bestaat uit 25 lestijden algemene vorming, 5 lestijden basisoptie en 2 lestijden differentiatie.

In het tweede jaar kiezen de leerlingen een basisoptie. Op onze school richten we twee basisopties in: moderne talen en wetenschappen en klassieke talen. Binnen de basisopties bieden we ook enkele keuzes. Dit is in lijn met het eerste jaar. De leerling kiest opnieuw een deel van zijn/haar leerprogramma.

In het tweede jaar kiezen de leerlingen uit:

 • basisoptie moderne talen en wetenschappen: taal & media
 • basisoptie moderne talen en wetenschappen: wetenschap
 • basisoptie klassieke talen: Latijn
 • basisoptie klassieke talen: Grieks en Latijn

 

Moderne talen en wetenschappen

De basisoptie moderne talen en wetenschappen bestaat uit 2 lestijden moderne talen, 2 lestijden wetenschappen en 1 lestijd keuze taal & media of keuze wetenschap.

In het vak moderne talen worden de leerlingen niet enkel vaardiger in verschillende talen, ze onderzoeken ook verbanden tussen talen en taalvariëteiten. De leerlingen genieten van taal en literatuur en gaan er creatief mee aan de slag. De talen Frans en Nederlands staan centraal.

In het vak wetenschappen worden de leerlingen vaardiger in onderzoekend leren. Ze voeren onderzoeken en experimenten uit in biologie, chemie en fysica. De leerlingen proeven van wetenschappelijke principes en toepassingen uit het dagelijkse leven. Verwondering, kritische zin en creativiteit komen sterk aan bod.

Het vak keuze taal & media of keuze wetenschap kennen de leerlingen uit het eerste jaar. De leerlingen kiezen via dit keuzevak welk aspect van de basisoptie ze verder willen verkennen, in welk aspect ze zich verder willen verdiepen: moderne talen of wetenschappen.

Daarnaast kiezen de leerlingen in de basisoptie moderne talen en wetenschappen voor 1 lestijd versterking of verdieping Frans en 1 lestijd versterking of verdieping wiskunde. In het uur versterking worden de leerlingen versterkt met herhalingsoefeningen en -opdrachten. De leerlingen krijgen extra uitleg bij de leerstof. In het uur verdieping wordt de leerstof verdiept met uitdagende oefeningen en opdrachten.

 

Klassieke talen

De basisoptie klassieke talen met Latijn bestaat uit 5 lestijden Latijn.

Daarnaast krijgen de leerlingen in de basisoptie klassieke talen met Latijn twee lestijden ST’ART (Science, Technology & ART). De leerlingen doorlopen in dit vak drie modules van ongeveer 8 weken: kunst & wetenschap, kunst & techniek en kunstbeschouwing in het Engels. In elke module maken de leerlingen kennis met kunst via een andere invalshoek. De module kunstbeschouwing in het Engels is tevens een CLIL-project (Content and Language Integrated Learning).

De basisoptie klassieke talen met Grieks en Latijn bestaat uit 4 lestijden Latijn en 3 lestijden Grieks.

Bekijk het filmpje over Grieks

 

  3e Economie
Aardrijkskunde 1
Biologie 1
Chemie 1
Economie 4
Engels 3
Frans 5/4
Fysica 1
Geschiedenis 2
Godsdienst 2
Informatica 1
Lichamelijke opvoeding 2
Nederlands 4
Plastische opvoeding 1
Wiskunde 4/5*
TOTAAL 32

* Er is een verschillend leerplan voor wiskunde 4 en 5,  bij  twee keuzes in één richting is de tweede keuze een extra optie die de school aanbiedt.

 

Geldig vanaf 1 september 2014 4e Economie
Aardrijkskunde 1
Biologie 1
Chemie 1
Duits 1
Economie 4
Engels 3/2
Frans 4
Fysica 1
Geschiedenis 2
Godsdienst 2
Informatica 1
Lichamelijke opvoeding 2
Muzikale opvoeding 1
Nederlands 4
Wiskunde 4/5*
TOTAAL 32

* Er is een verschillend leerplan voor wiskunde 4 en 5, bij twee keuzes in één richting is de tweede keuze een extra optie die de school aanbiedt.

 

Geldig vanaf 1 september 2014 Economie
Aardrijkskunde 1
Biologie 1
Chemie 1
Duits 1
Economie 4
Engels 3/2
Frans 4
Fysica 1
Geschiedenis 2
Godsdienst 2
Informatica 1
Lichamelijke opvoeding 2
Muzikale opvoeding 1
Nederlands 4
Wiskunde 4/5*
TOTAAL 32

* Er is een verschillend leerplan voor wiskunde 4 en 5, bij twee keuzes in één richting is de tweede keuze een extra optie die de school aanbiedt.

5e Moderne Talen - Wetenschappen
Aardrijkskunde 1*
Biologie 2
Chemie 2
Duits 3
Engels 3
Esthetica 1
Frans 4
Fysica 2
Geschiedenis 2
Godsdienst 2
Lichamelijke opvoeding 2
Nederlands 4
Wiskunde 4
Keuzegedeelte 1
TOTAAL 33


*Deze richting volgt het wetenschappelijk leerplan aardrijkskunde.

 

6e Moderne Talen-Wetenschappen
Aardrijkskunde 2
Biologie 2
Chemie 2
Duits 3
Engels 3
Frans 4
Fysica 2
Geschiedenis 2
Godsdienst 2
LO 2
Nederlands 4
Wiskunde 4
TOTAAL 32

 

Het wiskundeonderwijs is een proces van geleidelijke opbouw en verdieping. Wat in het lager onderwijs reeds is verworven, met name getallen, meten, meetkunde, ruimtelijke oriëntatie en een probleemgerichte aanpak, wordt verder uitgediept. Daarnaast komen nieuwe inhouden aan bod, die op hun beurt in de tweede graad verder worden ontwikkeld.

De leerlingen in het keuzegedeelte taal & media en wetenschap kiezen voor een extra lesuur versterking of verdieping wiskunde.

In het uur versterking wordt de leerling versterkt door extra oefeningen en uitleg bij de leerstof.

In het uur verdieping wordt de leerstof verdiept door het aanbieden van uitdagender oefeningen en opdrachten.

Vakinhoud wiskunde eerste jaar

Bij de getallenleer wordt vertrokken van het concreet cijferrekenen waarvan het fundament gelegd is in het lager onderwijs. Door invoering van natuurlijke getallen, voorzien van een minteken en negatieve breuken, komt men tot de verzamelingen der gehele en rationale getallen. De bewerkingen en eigenschappen worden algemener neergeschreven. Daarvoor wordt overgestapt op letters en komt men tot algebraïsch rekenen.

Het gebruik van letters wordt uitgebreid tot het werken aan problemen waarbij verbanden tussen variabelen een rol spelen. De algebra wordt gebruikt bij het oplossen en beschrijven van verbanden tussen grootheden. Tegelijkertijd is het een fundament voor het begrip functie in de analyse uit de tweede en derde graad.

Voor meetkunde breidt men de kenmerken uit van concrete vlakke en ruimtelijke figuren, die in het lager onderwijs bestudeerd werden.

Door het werken met roosters worden getallenleer en meetkunde met elkaar verbonden.

Doelstellingen in het vak wiskunde:

 • Een wiskundig basisinstrumentarium verwerven. Leren omgaan met symbolen, formules, begrippen en verbanden waarmee men getallenleer, algebra, meetkunde, analyse en stochastiek kan ontwikkelen.
 • Een aantal wiskundige denkmethoden verwerven. Mogelijkheden verwerven om te ordenen en te structureren.
 • Cijfer- en beeldinformatie op een betekenisvolle manier hanteren.
 • Omgaan met de wiskunde als taal.
 • Vaardigheden ontwikkelen in het oplossen van problemen.
 • Verbanden leggen tussen de wiskundige leerinhouden en andere vakdisciplines.
 • Technische hulpmiddelen gebruiken om wiskundige informatie te verwerken, berekeningen uit te voeren of wiskundige problemen te onderzoeken.
 • Ervaren dat de wiskunde een dynamische wetenschap is.
 • Zelfvertrouwen en kritische zin ontwikkelen.
  3e Humane Wetenschappen
Aardrijkskunde 1
Biologie 1
Chemie 1
Engels 3
Frans 4
Fysica 1
Cultuurwetenschappen 2
Gedragswetenschappen 3
Geschiedenis 2
Godsdienst 2
Informatica 1
Lichamelijke opvoeding 2
Nederlands 4
Plastische opvoeding 1
Wiskunde 4
TOTAAL 32

 

  3e Humane Wetenschappen
Aardrijkskunde 1
Biologie 1
Chemie 1
Engels 3
Frans 4
Fysica 1
Cultuurwetenschappen 2
Gedragswetenschappen 3
Geschiedenis 2
Godsdienst 2
Informatica 1
Lichamelijke opvoeding 2
Nederlands 4
Plastische opvoeding 1
Wiskunde 4
TOTAAL 32
Geldig vanaf 1september 2010  4e Humane Wetenschappen
Aardrijkskunde 1
Biologie 1
Chemie 1
Duits 1
Expressie Engels 1
Engels 2
Frans 4
Fysica 1
Cultuurwetenschappen 2
Gedragswetenschappen 3
Geschiedenis 2
Godsdienst 2
Lichamelijke opvoeding 2
Muzikale opvoeding 1
Nederlands 4
Wiskunde 4
TOTAAL 32

 

 

5e Latijn - Wiskunde
Aardrijkskunde 1
Biologie 1
Chemie 1
Duits 1
Engels 2
Esthetica 1
Frans 3
Fysica 1
Geschiedenis 2
Godsdienst 2
Latijn 4
Lichamelijke opvoeding 2
Nederlands 4
Wiskunde 6
Keuzegedeelte 1/2
TOTAAL 32/33

 

6e Latijn - Wiskunde
Aardrijkskunde 1
Biologie 1
Chemie 1
Engels 2
Esthetica 1
Frans 3
Fysica 1
Geschiedenis 2
Godsdienst 2
Latijn 4
Lichamelijke opvoeding 2
Nederlands 4
Wiskunde 6
Keuzegedeelte 2
TOTAAL 32

 

Centraal in elk project staat het ‘denkend handelen’ met als vertrekpunt het technisch proces. Binnen elk project zal dan ook 50% van de tijd gespendeerd worden aan realisaties waaronder het maken van een eigen naambordje, nachtlamp, fotokader, brood … De leerlingen hanteren doorheen de projecten verschillende werktuigen: een boormachine, een hamer, een lijmpistool, een schroevendraaier … Dit alles steeds met een duidelijke link naar onderstaande ervaringsgebieden die over een periode van twee jaar zullen worden behandeld.

 • energie
 • ICT
 • biotechniek
 • constructie
 • transport

Binnen het vak techniek verwerven leerlingen inzichten, vaardigheden, attitudes en de daaraan nodige kennis. De gekozen projecten evolueren over de twee leerjaren heen van sterk gestuurd naar meer open opdrachten en van aanvankelijk eenvoudig naar meer complexere projecten. De projecten worden steeds gekozen vanuit het oogpunt van de hedendaagse techniekgebruiker volgens de 21st Century Skills.

 

3e Wetenschappen
Aardrijkskunde 1
Biologie 1
Biologie toepassingen 1
Chemie 1
Chemie toepassingen 1
Economie 1
Engels 3
Frans 4
Fysica 1
Fysica toepassingen 1
Geschiedenis 2
Godsdienst 2
Informatica 1
Lichamelijke opvoeding 2
Nederlands 4
Plastische opvoeding 1
Wiskunde 5
TOTAAL 32