• Current
free joomla slider
5e Grieks - Wiskunde
Aardrijkskunde 1
Biologie 1
Chemie 1
Duits 1
Engels 2
Esthetica 1
Frans 3
Fysica 1
Geschiedenis 2
Godsdienst 2
Grieks 4
Lichamelijke opvoeding 2
Nederlands 4
Wiskunde 6
Keuzegedeelte 1/2
TOTAAL 32/33

 

6e Grieks - Wiskunde
Aardrijkskunde 1
Biologie 1
Chemie 1
Engels 2
Esthetica 1
Frans 3
Fysica 1
Geschiedenis 2
Godsdienst 2
Grieks 4
Lichamelijke opvoeding 2
Nederlands 4
Wiskunde 6
Keuzegedeelte 2
TOTAAL 32

 

Het algemeen vormend vak PO wil jongeren via beeldende creaties leren communiceren op een authentieke manier. Dit door een variatie van beeldende opdrachten uit te voeren, om zo creativiteit en eigenheid te ontwikkelen.

Door het aanreiken van cultuurbeschouwing, algemene kennis en vaardigheden, ontwikkelen jongeren een eigen beeldtaal. Door het creëren van een eigen beeldtaal is men in staat gevoelens en ideeën beter tot uiting te brengen.  

Een variatie aan thema’s en technieken wordt de jongeren aangeboden in de eerste graad (2u/week). Door de verschillende onderwerpen worden de jongeren uitgedaagd een creatieve en open houding aan te nemen. Hierdoor zullen attitudes zoals zelfvertrouwen, luisterbereidheid en respect toenemen. In het derde jaar (1u/week) wordt eerder de link gelegd naar de mediabeelden en de overconsumptie. Het waarnemingsvermogen aanscherpen en leren bewust omgaan met beelden staat centraal.

  5e Grieks - Latijn
Aardrijkskunde 1
Duits 1
Engels 2
Esthetica 1
Frans 3
Geschiedenis 2
Godsdienst 2
Grieks 4
Latijn 4
Lichamelijke opvoeding 2
Natuurwetenschappen 2
Nederlands 4
Wiskunde 3
Keuzegedeelte 1
TOTAAL 32

 

Geldig vanaf 1 september 2010 6e Grieks - Latijn
Aardrijkskunde 1
Engels 2
Esthetica 1
Frans 3
Geschiedenis 2
Godsdienst 2
Grieks 4
Latijn 4
Lichamelijke opvoeding 2
Natuurwetenschappen 2
Nederlands 4
Wiskunde 3
Keuzegedeelte 2
TOTAAL 32

 

5e Economie - Wiskunde
Aardrijkskunde 1
Biologie 1
Chemie 1
Duits 1
Economie 4
Engels 2
Esthetica 1
Frans 3
Fysica 1
Geschiedenis 2
Godsdienst 2
Lichamelijke opvoeding 2
Nederlands 4
Wiskunde 6
Keuzegedeelte 1/2
TOTAAL 32/33

 

6e Economie - Wiskunde
Aardrijkskunde 1
Biologie 1
Chemie 1
Economie 4
Engels 2
Esthetica 1
Frans 3
Fysica 1
Geschiedenis 2
Godsdienst 2
Lichamelijke opvoeding 2
Nederlands 4
Wiskunde 6
Keuzegedeelte 2
TOTAAL 32

 

Nederlands is zonder meer een hoofdvak in alle richtingen. Het bestaat uit drie pijlers (taalvaardigheid, taalbeschouwing en literatuur) die onderling verweven zijn. Deze geïntegreerde visie zet zich in alle jaren door, met als doel de leerlingen taalvaardiger te maken en bij te dragen aan hun persoonlijke ontwikkeling. We willen ze mondiger en kritischer maken en hen tegelijkertijd taal leren appreciëren en goed doen gebruiken.

Geïntegreerd taalonderwijs

Taalvaardigheid is de eerste en belangrijkste pijler. De Nederlandse lessen zijn er in de eerste plaats om de leerlingen tot een betere receptieve én productieve beheersing van hun taal te brengen. Receptieve beheersing betreft luisteren/kijken en lezen; met productieve beheersing zijn spreken en schrijven bedoeld. Ook kijkvaardigheid vindt daarbij een plaats. Nu dragen ook de lessen van de andere vakken daar wel toe bij, maar in de Nederlandse les gebeurt het op een bewuste, opzettelijke en vakkundig geordende manier. Omdat een goed ontwikkelde taalvaardigheid voor alle leerlingen in hun schoolloopbaan en in hun latere beroep of vervolgstudie van groot belang is, vormt taalvaardigheid de hoofdcomponent.

Dat betekent niet dat we taalbeschouwing en literatuuronderwijs veronachtzamen. Recent is het inzicht gegroeid dat er heel wat facetten zijn aan taalvaardigheid, dat het gaat om meer dan de vier communicatieve vaardigheden. Vandaag gaan we ervan uit dat iemand taalvaardig wordt door vooral geïntegreerd te werken aan de verschillende vaardigheden en zo aan een integratie van kennis, vaardigheden, lees- en luisterstrategieën, inzichten en attitudes.

Taalbeschouwing staat in een nauwe relatie met taalvaardigheid. Het is op te vatten als reflectie die talig handelen begeleidt en zeker niet als losse kennisoverdracht. Die reflectie moet immers de taalvaardigheid van de leerlingen ten goede komen. 

Wat het literatuuronderwijs betreft, wordt er op verschillende snelheden gewerkt. In de eerste graad staat het genietend lezen van literatuur centraal, in de tweede en de derde graad is deze pijler wetenschappelijker onderbouwd: vanuit tekstervaring werken we aan tekstbestudering en -analyse.

Concrete doelen van het vak Nederlands op school

De combinatie van deze drie pijlers stelt onze school ertoe in staat om te werken aan drie concrete doelen: de ontwikkeling van het Standaardnederlands bij onze leerlingen, de ontwikkeling van hun functionele geletterdheid en de ontwikkeling van hun cognitief-academische taalcompetenties.

 • de ontwikkeling van Standaardnederlands

Het spreekt voor zich dat onze leerlingen klaargestoomd moeten worden voor het echte leven. Dat vereist dan ook een correct gebruik van het Nederlands. 

 • de ontwikkeling van functionele geletterdheid

Geletterd zijn is steeds meer een onontbeerlijke voorwaarde om andere competenties te ontwikkelen en om professioneel ‘op peil te blijven’. Onze leerlingen moeten dan ook competent worden in het communiceren en het verwerken van informatie via geschreven taal. We zetten daarom sterk in op het ontwikkelen van geletterdheid door veel leerrijke lees- en schrijfervaringen aan te bieden door middel van functionele taken, de taaltaken. Dit zijn taken die gericht zijn op een permanente en brede opvolging van de ontwikkeling van taalvaardigheden, taalkennis en taalattitudes.

 • de ontwikkeling van de cognitief-academische taalcompetentie 

Via het vak proberen we zo veel mogelijk krachtige leeromgevingen aan te bieden die de leerlingen in staat stellen zich te bekwamen in cognitief-academisch taalgebruik, uiteraard cruciaal om in het hoger onderwijs zijn mannetje te staan.

Enkele blikvangers per jaar

In wat volgt kan u enkele blikvangers per jaar lezen. Dit zijn niet de enige activiteiten die we als school organiseren, maar het geeft wel een representatief beeld.

- eerstejaars: auteurslezingen, bibliotheekbezoek

- tweedejaars: dichter in de klas / poëziewandeling Gent

- derdejaars: bibliotheekbezoek: de verschillende catalogi onder de loep

- vierdejaars: solliciteren voor Youca (Zuiddag) + creatief met gedichten + mythe, sage, sprookje …

- vijfde- en zesdejaars: theatervoorstellingen buiten de lesuren

Bibliografie

Visietekst Netwerk Didactiek Nederlands, 25 februari 2016

Leerplannen secundair onderwijs Nederlands 1e, 2deen 3degraad

  5e Economie - Moderne Talen
Aardrijkskunde 1
Duits 3
Economie 4
Engels 3
Esthetica 1
Frans 4
Geschiedenis 2
Godsdienst 2
Lichamelijke opvoeding 2
Natuurwetenschappen 2
Nederlands 4
Wiskunde 3
Keuzegedeelte 1
TOTAAL 32

Geldig vanaf 1 september 2010 6e Economie - Moderne Talen
Aardrijkskunde 1
Duits 3
Economie 4
Engels 3
Frans 4
Geschiedenis 2
Godsdienst 2
Lichamelijke opvoeding 2
Natuurwetenschappen 2
Nederlands 4
Wiskunde 3
Keuzegedeelte 2
TOTAAL 32

 

In het lager onderwijs heb je tijdens de lessen wereldoriëntatie al veel geleerd over de natuur, het menselijk lichaam en het milieu. Er zijn natuurlijk een hele hoop dingen die je nog niet weet. Tijdens de lessen natuurwetenschappen ga je je kennis verder uitbreiden. Het leerplan sluit aan bij het ontwikkelveld ‘oriëntatie op de wereld’ van het leerplan ‘Zin in leren! Zin in leven!’ van het katholiek basisonderwijs, meer in het bijzonder bij het ontwikkelthema ‘oriëntatie op natuur’.

Bijna dagelijks krijg je via kranten, radio, tv of internet informatie over de opwarming van de aarde, verkeersellende, energieproblemen, de strijd tegen ziekten, oprukken van woestijnen, met uitsterven bedreigde planten en dieren... Om daar iets van te snappen en de problemen te kunnen aanpakken, heb je wetenschappelijke kennis nodig. Die kennis is tegenwoordig zo uitgebreid dat er verschillende domeinen zijn ontwikkeld. Zo bestudeer je in de biologie de levende natuur. De niet-levende natuur wordt dan weer onderzocht in de fysica en de chemie (scheikunde).

 

Vakinhoud eerste jaar (2 lestijden per week)

Biotoopstudie

 • organismen in hun biotoop
 • uitwendige kenmerken van gewervelde dieren
 • voedselrelaties

Bouw, eigenschappen en structuur van materie

 • eigenschappen van materie
 • stofomzettingen

Energievormen, transport, belang en effecten

 • energievormen en energieomzettingen

Materie en energie in levende systemen

 • inwendige bouw van zoogdieren met focus op de mens
 • organisatieniveaus bij organismen
 • spijsvertering
 • ademhaling
 • transport
 • uitscheiding
 • stofwisselingen tussen stelsels en hun omgeving

 

Vakinhoud tweede jaar (1 lestijd per week)

Organismen vormen een levensgemeenschap

 • voedselrelaties
 • producenten doen aan fotosynthese

Organismen planten zich voort

 • voortplanting bij bloemplanten
 • voortplanting bij de mens

Van wetenschap naar technische toepassingen

 • door stofomzettingen nieuwe moleculen maken
 • krachten en hun effecten
 • transport van warmte-energie
 • zichtbare en onzichtbare straling

Voor alle tweedejaars staat ook een RELAVO-dag op de kalender. Via workshops verruimen we de kennis rond seksuele opvoeding en maken we de leerlingen relatievaardiger.

 

Het vak natuurwetenschappen behoort tot het lessenpakket van alle leerlingen van de derde graad die geen sterk wiskundige of wetenschappelijke richting volgen. In tegenstelling tot de tweede graad worden biologie, chemie en fysica geïntegreerd aangeboden en dat betekent een andere benadering van die wetenschappen. De aanpak is eerder kwalitatief en veel minder kwantitatief. 

Er wordt gewerkt rond vier contextgebieden (1 en 2 in het vijfde jaar, 3 en 4 in het zesde jaar).

 • Materie en stofomzettingen: bouw van cellen, voedingsstoffen, kunststoffen en chemische reacties
 • Energie: golven, radioactiviteit, elektriciteit en magnetisme
 • Krachten, trillingen en golven: traagheid, bewegingen, geluid, trillingen en golven
 • Voortplanting, erfelijkheid en evolutie: voortplantingsstelsel, zwangerschap, beïnvloeding vruchtbaarheid, genen, eiwitten, evolutie en erfelijkheidsleer

De contextgebieden zijn de basis om de leerlingen een wetenschappelijke geletterdheid aan te leren zonder diepgaande (wetenschappelijke) studie van de verschillende onderwerpen. De grote variatie aan thema's, de combinatie en het afwisselen van de afzonderlijke wetenschappelijke disciplines zorgen ervoor dat er voor elk wat wils is.

 

 

2021 planningsagenda coverDe drie Leiepoortscholen en het VTI Deinze gebruiken dezelfde planningsagenda. Elk jaar zitten directieleden samen om de vorm en de inhoud te bepalen. Het feit dat de vier scholen in Deinze dezelfde planningsagenda gebruiken, helpt de leerlingen om bij een eventuele heroriëntatie toch een gelijkaardig systeem van plannen en organiseren te kunnen behouden.

Jaarlijks zoeken we ook een fraaie cover. Vaak doen we beroep op leerlingen hiervoor. Dit jaar heeft een leerling uit Leiepoort campus Sint-Hendrik de cover ontworpen. Zoë Van Hulle vond inspiratie op de fiets (het favoriete vervoermiddel toch wel als leerling) langs de Leie en knipoogde ook even naar Roger Raveel.