• Current
free joomla slider
Geldig vanaf 1 september 2014 6e Humane Wetenschappen
Aardrijkskunde 1
Duits 1
Engels 3
Esthetica 1
Frans 3
Cultuurwetenschappen 3
Gedragswetenschappen 3
Geschiedenis 2
Godsdienst 2
Lichamelijke opvoeding 2
Natuurwetenschappen 2
Nederlands 4
Wiskunde 3
Keuzegedeelte 2
TOTAAL 32

 

SEI is de afkorting van socio- economische initiatie.

Het is een wetenschap die een inleiding geeft op alles wat een mens doet om een zekere welvaart te bekomen. Hierbij onderzoek je het gedrag van de consument in al zijn sociale en culturele aspecten.

Er wordt kennisgemaakt met 2 verschillende vakken: sociologie en economie. Deze twee wetenschappen onderzoeken beide de mens en de samenleving, maar doen dat vanuit een verschillend oogpunt.

De sociologie bestudeert het dagelijkse leven van mensen en observeert hoe ze zich gedragen in hun omgeving, individueel en in groep. Er wordt gezocht naar verklaringen voor bepaalde gedragingen, voor ontstaan van wetten, rolpatronen, culturele verschillen…

De economie onderzoekt hoe mensen welvaart verwerven. Ze produceren goederen en diensten. Dankzij hun inkomen kunnen ze aan hun behoeften voldoen, maar daarbij moeten er telkens opnieuw keuzes gemaakt worden.

Er wordt vertrokken vanuit de eigen leefwereld (De consument in mij). Verder wordt de samenleving vanuit het gezin en vanuit grotere gemeenschapsvormen bestudeerd. Deze kennismaking draagt bij tot een bredere oriëntering van de leerlingen.

In de basisoptie Moderne Wetenschappen komt ook de discipline natuurwetenschappen aan bod in het vak wetenschappelijk werk. Vertrekkend vanuit de gemeenschappelijke doelstellingen  worden tussen de vakken SEI en wetenschappelijk werk dwarsverbindingen gelegd via projectwerking o.a. een project rond sport in het eerste trimester en water in het derde trimester.

  3e Latijn
Aardrijkskunde 1
Biologie 1
Chemie 1
Engels 3
Frans 3/4
Fysica 1
Geschiedenis 2
Godsdienst 2
Informatica 1
Latijn 5
Lichamelijke opvoeding 2
Nederlands 4
Plastische opvoeding 1
Wiskunde 5/4*
TOTAAL 32

* Er is een verschillend leerplan voor wiskunde 4 en 5, bij twee keuzes in één richting is de tweede keuze een extra optie die de school aanbiedt.

 

Geldig vanaf 1 september 2014  4e Latijn
Aardrijkskunde 1
Biologie 1
Chemie 1
Duits 1
Engels 2/3
Frans 3
Fysica 1
Geschiedenis 2
Godsdienst 2
Informatica 1
Latijn 5
Lichamelijke opvoeding 2
Muzikale opvoeding 1
Nederlands 4
Wiskunde 5/4*
TOTAAL 32

* Er is een verschillend leerplan voor wiskunde 4 en 5, bij twee keuzes in één richting is de tweede keuze een extra optie  die de school aanbiedt.

 

5e Grieks - Wiskunde
Aardrijkskunde 1
Biologie 1
Chemie 1
Duits 1
Engels 2
Esthetica 1
Frans 3
Fysica 1
Geschiedenis 2
Godsdienst 2
Grieks 4
Lichamelijke opvoeding 2
Nederlands 4
Wiskunde 6
Keuzegedeelte 1/2
TOTAAL 32/33

 

6e Grieks - Wiskunde
Aardrijkskunde 1
Biologie 1
Chemie 1
Engels 2
Esthetica 1
Frans 3
Fysica 1
Geschiedenis 2
Godsdienst 2
Grieks 4
Lichamelijke opvoeding 2
Nederlands 4
Wiskunde 6
Keuzegedeelte 2
TOTAAL 32

 

Het algemeen vormend vak PO wil jongeren via beeldende creaties leren communiceren op een authentieke manier. Dit door een variatie van beeldende opdrachten uit te voeren, om zo creativiteit en eigenheid te ontwikkelen.

Door het aanreiken van cultuurbeschouwing, algemene kennis en vaardigheden, ontwikkelen jongeren een eigen beeldtaal. Door het creëren van een eigen beeldtaal is men in staat gevoelens en ideeën beter tot uiting te brengen.  

Een variatie aan thema’s en technieken wordt de jongeren aangeboden in de eerste graad (2u/week). Door de verschillende onderwerpen worden de jongeren uitgedaagd een creatieve en open houding aan te nemen. Hierdoor zullen attitudes zoals zelfvertrouwen, luisterbereidheid en respect toenemen. In het derde jaar (1u/week) wordt eerder de link gelegd naar de mediabeelden en de overconsumptie. Het waarnemingsvermogen aanscherpen en leren bewust omgaan met beelden staat centraal.

  5e Grieks - Latijn
Aardrijkskunde 1
Duits 1
Engels 2
Esthetica 1
Frans 3
Geschiedenis 2
Godsdienst 2
Grieks 4
Latijn 4
Lichamelijke opvoeding 2
Natuurwetenschappen 2
Nederlands 4
Wiskunde 3
Keuzegedeelte 1
TOTAAL 32