5 Moderne talen - Wetenschappen
Aardrijkskunde 1*
Biologie 2
Chemie 2
Duits 3
Engels 3
Esthetica 1
Frans 4
Fysica 2
Geschiedenis 2
Godsdienst 2
Lichamelijke opvoeding 2
Nederlands 4
Wiskunde 4
Keuzegedeelte 1
TOTAAL 33


* Deze richting volgt het wetenschappelijk leerplan aardrijkskunde.

  6 Moderne talen - Wetenschappen
Aardrijkskunde 2
Biologie 2
Chemie 2
Duits 3
Engels 3
Frans 4
Fysica 2
Geschiedenis 2
Godsdienst 2
Lichamelijke opvoeding 2
Nederlands 4
Wiskunde 4
TOTAAL 32

Het wiskundeonderwijs is een proces van geleidelijke opbouw en verdieping. Wat in het lager onderwijs reeds is verworven, met name getallen, meten, meetkunde, ruimtelijke oriëntatie en een probleemgerichte aanpak, wordt verder uitgediept. Daarnaast komen nieuwe inhouden aan bod, die op hun beurt in de tweede graad verder worden ontwikkeld.

De leerlingen in het keuzegedeelte taal & media en wetenschap kiezen voor een extra lesuur versterking of verdieping wiskunde.

In het uur versterking wordt de leerling versterkt door extra oefeningen en uitleg bij de leerstof.

In het uur verdieping wordt de leerstof verdiept door het aanbieden van uitdagender oefeningen en opdrachten.

Vakinhoud wiskunde eerste jaar

Bij de getallenleer wordt vertrokken van het concreet cijferrekenen waarvan het fundament gelegd is in het lager onderwijs. Door invoering van natuurlijke getallen, voorzien van een minteken en negatieve breuken, komt men tot de verzamelingen der gehele en rationale getallen. De bewerkingen en eigenschappen worden algemener neergeschreven. Daarvoor wordt overgestapt op letters en komt men tot algebraïsch rekenen.

Het gebruik van letters wordt uitgebreid tot het werken aan problemen waarbij verbanden tussen variabelen een rol spelen. De algebra wordt gebruikt bij het oplossen en beschrijven van verbanden tussen grootheden. Tegelijkertijd is het een fundament voor het begrip functie in de analyse uit de tweede en derde graad.

Voor meetkunde breidt men de kenmerken uit van concrete vlakke en ruimtelijke figuren, die in het lager onderwijs bestudeerd werden.

Door het werken met roosters worden getallenleer en meetkunde met elkaar verbonden.

Doelstellingen in het vak wiskunde:

 • Een wiskundig basisinstrumentarium verwerven. Leren omgaan met symbolen, formules, begrippen en verbanden waarmee men getallenleer, algebra, meetkunde, analyse en stochastiek kan ontwikkelen.
 • Een aantal wiskundige denkmethoden verwerven. Mogelijkheden verwerven om te ordenen en te structureren.
 • Cijfer- en beeldinformatie op een betekenisvolle manier hanteren.
 • Omgaan met de wiskunde als taal.
 • Vaardigheden ontwikkelen in het oplossen van problemen.
 • Verbanden leggen tussen de wiskundige leerinhouden en andere vakdisciplines.
 • Technische hulpmiddelen gebruiken om wiskundige informatie te verwerken, berekeningen uit te voeren of wiskundige problemen te onderzoeken.
 • Ervaren dat de wiskunde een dynamische wetenschap is.
 • Zelfvertrouwen en kritische zin ontwikkelen.

doorstroomfinaliteit - domeinoverschrijdend

 

Korte beschrijving

Grieks-Latijn is een sterk theoretische studierichting in de doorstroomfinaliteit.

Ze combineert een brede algemene vorming met een uitgebreid aanbod Grieks en Latijn en een uitgebreid pakket wiskunde. De leerlingen verdiepen zich in het taalsysteem van twee klassieke talen en verwerven via het lezen van teksten een dieper inzicht in de taal en cultuur van de klassieke oudheid.

 

Leerlingenprofiel

Leerlingen Grieks-Latijn tonen voor het geheel van de vorming inzicht in complexe leerinhouden, leggen vlot verbanden tussen leerinhouden en kunnen logisch redeneren. Ze verwerven complexere leerinhouden in een beperkt tijdsbestek.

Ze zijn verbaal-linguïstisch sterk en hebben een sterk taalgevoel. Ze analyseren taal op een abstracte manier en gaan op een gestructureerde manier om met talen. Ze zijn in staat om geordend te denken en wiskundig abstracte begrippen en concepten te hanteren. Ze vinden het fijn om zich te verdiepen in de klassieke talen (Grieks en Latijn) en hun respectievelijke cultuur. Ze willen op een gestructureerde manier met die talen omgaan. Ze willen teksten in het Grieks en het Latijn ontdekken en houden ervan om te zoeken naar een gepaste vertaling. 

 

Lessentabel

lessentabel tweede graad Grieks-Latijn

  4 Grieks - Latijn
Aardrijkskunde 1
Biologie 1
Chemie 1
Duits 1
Engels 2
Frans 3
Fysica 1
Geschiedenis 2
Godsdienst 2
Grieks 4
Latijn 4
Lichamelijke opvoeding 2
Nederlands 4
Wiskunde 4/(5)**
TOTAAL 32(33**)

 

** De school biedt een extra-uur wiskunde aan op vrijwillige basis. Er is een verschillend leerplan voor wiskunde 4 en 5. Bij twee keuzes in één richting is de tweede keuze een extra optie die de school aanbiedt.

  5 Latijn - Wiskunde
Aardrijkskunde 1
Biologie 1
Chemie 1
Duits 1
Engels 2
Esthetica 1
Frans 3
Fysica 1
Geschiedenis 2
Godsdienst 2
Latijn 4
Lichamelijke opvoeding 2
Nederlands 4
Wiskunde 6
Keuzegedeelte 1/2
TOTAAL 32/33
  6 Latijn - Wiskunde
Aardrijkskunde 1
Biologie 1
Chemie 1
Engels 2
Esthetica 1
Frans 3
Fysica 1
Geschiedenis 2
Godsdienst 2
Latijn 4
Lichamelijke opvoeding 2
Nederlands 4
Wiskunde 6
Keuzegedeelte 2
TOTAAL 32

Centraal in elk project staat het ‘denkend handelen’ met als vertrekpunt het technisch proces. Binnen elk project zal dan ook 50% van de tijd gespendeerd worden aan realisaties waaronder het maken van een eigen naambordje, nachtlamp, fotokader, brood … De leerlingen hanteren doorheen de projecten verschillende werktuigen: een boormachine, een hamer, een lijmpistool, een schroevendraaier … Dit alles steeds met een duidelijke link naar onderstaande ervaringsgebieden die over een periode van twee jaar zullen worden behandeld.

 • energie
 • ICT
 • biotechniek
 • constructie
 • transport

Binnen het vak techniek verwerven leerlingen inzichten, vaardigheden, attitudes en de daaraan nodige kennis. De gekozen projecten evolueren over de twee leerjaren heen van sterk gestuurd naar meer open opdrachten en van aanvankelijk eenvoudig naar meer complexere projecten. De projecten worden steeds gekozen vanuit het oogpunt van de hedendaagse techniekgebruiker volgens de 21st Century Skills.

 

doorstroomfinaliteit - domeinoverschrijdend

 

Korte beschrijving

Humane wetenschappen is een sterk theoretische studierichting in de doorstroomfinaliteit.

Ze combineert een brede algemene vorming met filosofie, kunstbeschouwing, sociologie en psychologie. Leerlingen maken een begin met het filosoferen over de mens, de wereld rondom ons, het goede en het kwade, het geluk en de zin van het leven. Ze leren kijken en luisteren naar kunst en ze leren de vorm, de inhoud, de context en de functie van kunstwerken analyseren vanuit een kunsthistorisch kader. Tenslotte ontwikkelen leerlingen een wetenschappelijk sociologisch en psychologisch begrippenkader en leren ze verbanden zien met betrekking tot de hedendaagse samenleving, de mens en zijn gedrag. Daartoe maken ze kennis met klassieke psychologische en sociologische theorieën.

 

Leerlingenprofiel

Leerlingen Humane wetenschappen tonen voor het geheel van de vorming inzicht in complexe leerinhouden, leggen vlot verbanden tussen leerinhouden en kunnen logisch redeneren. Ze verwerven complexere leerinhouden in een beperkt tijdsbestek.

Ze zijn in staat om op een analytische en wetenschappelijk manier te kijken naar mens en samenleving. Ze hanteren menswetenschappelijke en filosofische concepten op een abstracte manier. Ze verdiepen zich in filosofie, kunst, sociologie en psychologie en willen alle aspecten van het menselijk bestaan bestuderen en begrijpen.

 

Lessentabel

lessentabel tweede graad humane wetenschappen

  4 Humane wetenschappen
Aardrijkskunde 1
Biologie 1
Chemie 1
Duits 1
Engels 3
Frans 4
Fysica 1
Cultuurwetenschappen 2
Gedragswetenschappen 3
Geschiedenis 2
Godsdienst 2
Lichamelijke opvoeding 2
Muzikale opvoeding 1
Nederlands 4
Wiskunde 4
TOTAAL 32
  5 Latijn - Wetenschappen
Aardrijkskunde 1*
Biologie 2
Chemie 2
Duits 1
Engels 2
Esthetica 1
Frans 3
Fysica 2
Geschiedenis 2
Godsdienst 2
Latijn 4
Lichamelijke opvoeding 2
Nederlands 4
Wiskunde 4
Keuzegedeelte 1
TOTAAL 33

 

* Deze richting volgt het wetenschappelijk leerplan aardrijkskunde.

  6 Latijn - Wetenschappen
Aardrijkskunde 2
Biologie 2
Chemie 2
Engels 2
Esthetica 1
Frans 3
Fysica 2
Geschiedenis 2
Godsdienst 2
Latijn 4
Lichamelijke opvoeding 2
Nederlands 4
Wiskunde 4
TOTAAL 32

doorstroomfinaliteit - domeinoverschrijdend

 

Korte beschrijving

Latijn is een sterk theoretische studierichting in de doorstroomfinaliteit.

Ze combineert een brede algemene vorming met een uitgebreid aanbod Latijn en een uitgebreid pakket wiskunde. De leerlingen verdiepen zich in het taalsysteem van het Latijn en verwerven via het lezen van teksten een dieper inzicht in de taal en cultuur van de klassieke oudheid.

 

Leerlingenprofiel

Leerlingen Latijn tonen voor het geheel van de vorming inzicht in complexe leerinhouden, leggen vlot verbanden tussen leerinhouden en kunnen logisch redeneren. Ze verwerven complexere leerinhouden in een beperkt tijdsbestek.

Ze zijn verbaal-linguïstisch sterk en hebben een sterk taalgevoel. Ze analyseren taal op een abstracte manier en gaan op een gestructureerde manier om met talen. Ze zijn in staat om geordend te denken en wiskundig abstracte begrippen en concepten te hanteren. Ze vinden het fijn om zich te verdiepen in Latijn en de Romeinse cultuur. Ze willen op een gestructureerde manier met Latijn omgaan. Ze willen teksten in het Latijn ontdekken en houden ervan om te zoeken naar een gepaste vertaling.

 

Lessentabel

lessentabel tweede graad Latijn