• Current
free joomla slider
6e Moderne Talen-Wetenschappen
Aardrijkskunde 2
Biologie 2
Chemie 2
Duits 3
Engels 3
Frans 4
Fysica 2
Geschiedenis 2
Godsdienst 2
LO 2
Nederlands 4
Wiskunde 4
TOTAAL 32

 

Het wiskundeonderwijs is een proces van geleidelijke opbouw en verdieping. Wat in het lager onderwijs reeds is verworven, met name getallen, meten, meetkunde, ruimtelijke oriëntatie en een probleemgerichte aanpak, wordt verder uitgediept. Daarnaast komen nieuwe inhouden aan bod, die op hun beurt in de tweede graad verder worden ontwikkeld.

De leerlingen in het keuzegedeelte taal & media en wetenschap kiezen voor een extra lesuur versterking of verdieping wiskunde.

In het uur versterking wordt de leerling versterkt door extra oefeningen en uitleg bij de leerstof.

In het uur verdieping wordt de leerstof verdiept door het aanbieden van uitdagender oefeningen en opdrachten.

Vakinhoud wiskunde eerste jaar

Bij de getallenleer wordt vertrokken van het concreet cijferrekenen waarvan het fundament gelegd is in het lager onderwijs. Door invoering van natuurlijke getallen, voorzien van een minteken en negatieve breuken, komt men tot de verzamelingen der gehele en rationale getallen. De bewerkingen en eigenschappen worden algemener neergeschreven. Daarvoor wordt overgestapt op letters en komt men tot algebraïsch rekenen.

Het gebruik van letters wordt uitgebreid tot het werken aan problemen waarbij verbanden tussen variabelen een rol spelen. De algebra wordt gebruikt bij het oplossen en beschrijven van verbanden tussen grootheden. Tegelijkertijd is het een fundament voor het begrip functie in de analyse uit de tweede en derde graad.

Voor meetkunde breidt men de kenmerken uit van concrete vlakke en ruimtelijke figuren, die in het lager onderwijs bestudeerd werden.

Door het werken met roosters worden getallenleer en meetkunde met elkaar verbonden.

Doelstellingen in het vak wiskunde:

 • Een wiskundig basisinstrumentarium verwerven. Leren omgaan met symbolen, formules, begrippen en verbanden waarmee men getallenleer, algebra, meetkunde, analyse en stochastiek kan ontwikkelen.
 • Een aantal wiskundige denkmethoden verwerven. Mogelijkheden verwerven om te ordenen en te structureren.
 • Cijfer- en beeldinformatie op een betekenisvolle manier hanteren.
 • Omgaan met de wiskunde als taal.
 • Vaardigheden ontwikkelen in het oplossen van problemen.
 • Verbanden leggen tussen de wiskundige leerinhouden en andere vakdisciplines.
 • Technische hulpmiddelen gebruiken om wiskundige informatie te verwerken, berekeningen uit te voeren of wiskundige problemen te onderzoeken.
 • Ervaren dat de wiskunde een dynamische wetenschap is.
 • Zelfvertrouwen en kritische zin ontwikkelen.
  3e Humane Wetenschappen
Aardrijkskunde 1
Biologie 1
Chemie 1
Engels 3
Frans 4
Fysica 1
Cultuurwetenschappen 2
Gedragswetenschappen 3
Geschiedenis 2
Godsdienst 2
Informatica 1
Lichamelijke opvoeding 2
Nederlands 4
Plastische opvoeding 1
Wiskunde 4
TOTAAL 32

 

  3e Humane Wetenschappen
Aardrijkskunde 1
Biologie 1
Chemie 1
Engels 3
Frans 4
Fysica 1
Cultuurwetenschappen 2
Gedragswetenschappen 3
Geschiedenis 2
Godsdienst 2
Informatica 1
Lichamelijke opvoeding 2
Nederlands 4
Plastische opvoeding 1
Wiskunde 4
TOTAAL 32
Geldig vanaf 1september 2010  4e Humane Wetenschappen
Aardrijkskunde 1
Biologie 1
Chemie 1
Duits 1
Expressie Engels 1
Engels 2
Frans 4
Fysica 1
Cultuurwetenschappen 2
Gedragswetenschappen 3
Geschiedenis 2
Godsdienst 2
Lichamelijke opvoeding 2
Muzikale opvoeding 1
Nederlands 4
Wiskunde 4
TOTAAL 32

 

 

5e Latijn - Wiskunde
Aardrijkskunde 1
Biologie 1
Chemie 1
Duits 1
Engels 2
Esthetica 1
Frans 3
Fysica 1
Geschiedenis 2
Godsdienst 2
Latijn 4
Lichamelijke opvoeding 2
Nederlands 4
Wiskunde 6
Keuzegedeelte 1/2
TOTAAL 32/33

 

6e Latijn - Wiskunde
Aardrijkskunde 1
Biologie 1
Chemie 1
Engels 2
Esthetica 1
Frans 3
Fysica 1
Geschiedenis 2
Godsdienst 2
Latijn 4
Lichamelijke opvoeding 2
Nederlands 4
Wiskunde 6
Keuzegedeelte 2
TOTAAL 32

 

Centraal in elk project staat het ‘denkend handelen’ met als vertrekpunt het technisch proces. Binnen elk project zal dan ook 50% van de tijd gespendeerd worden aan realisaties waaronder het maken van een eigen naambordje, nachtlamp, fotokader, brood … De leerlingen hanteren doorheen de projecten verschillende werktuigen: een boormachine, een hamer, een lijmpistool, een schroevendraaier … Dit alles steeds met een duidelijke link naar onderstaande ervaringsgebieden die over een periode van twee jaar zullen worden behandeld.

 • energie
 • ICT
 • biotechniek
 • constructie
 • transport

Binnen het vak techniek verwerven leerlingen inzichten, vaardigheden, attitudes en de daaraan nodige kennis. De gekozen projecten evolueren over de twee leerjaren heen van sterk gestuurd naar meer open opdrachten en van aanvankelijk eenvoudig naar meer complexere projecten. De projecten worden steeds gekozen vanuit het oogpunt van de hedendaagse techniekgebruiker volgens de 21st Century Skills.

 

3e Wetenschappen
Aardrijkskunde 1
Biologie 1
Biologie toepassingen 1
Chemie 1
Chemie toepassingen 1
Economie 1
Engels 3
Frans 4
Fysica 1
Fysica toepassingen 1
Geschiedenis 2
Godsdienst 2
Informatica 1
Lichamelijke opvoeding 2
Nederlands 4
Plastische opvoeding 1
Wiskunde 5
TOTAAL 32

 

 

4e Wetenschappen
Aardrijkskunde 1
Biologie 1
Biologie toepassingen 1
Chemie 1
Chemie toepassingen 1
Duits 1
Economie 1
Engels 2
Frans 4
Fysica 1
Fysica toepassingen 1
Geschiedenis 2
Godsdienst 2
Informatica 1
Lichamelijke opvoeding 2
Muzikale opvoeding 1
Nederlands 4
Wiskunde 5
TOTAAL 32

 

5e Latijn - Wetenschappen
Aardrijkskunde 1*
Biologie 2
Chemie 2
Duits 1
Engels 2
Esthetica 1
Frans 3
Fysica 2
Geschiedenis 2
Godsdienst 2
Latijn 4
Lichamelijke opvoeding 2
Nederlands 4
Wiskunde 4
Keuzegedeelte 1
TOTAAL 33

*Deze richting volgt het wetenschappelijk leerplan aardrijkskunde.

 

6e Latijn - Wetenschappen
Aardrijkskunde 2
Biologie 2
Chemie 2
Engels 2
Esthetica 1
Frans 3
Fysica 2
Geschiedenis 2
Godsdienst 2
Latijn 4
Lichamelijke opvoeding 2
Nederlands 4
Wiskunde 4
TOTAAL 32

 

In het vak wetenschappelijk werk (WW) maken de leerlingen op een leuke en speelse manier kennis met wetenschap. Ze proberen natuurverschijnselen te begrijpen, te verklaren, te voorspellen en ze voor praktische toepassingen aan te wenden. Wetenschappelijk werk gaat uit van experimenten. Daarom zullen de leerlingen geregeld zelf aan de slag gaan. Ze leren zorgvuldig experimenten uitvoeren in groepsverband.

Volgende thema’s komen aan bod:

 • Stroomsterkte en spanning
 • Kracht en druk
 • Evenwicht en hefbomen
 • Zinken, zweven en drijven
 • ...

Er wordt ook een brug gelegd met de sociologie en economie van het vak socio-economische initiatie (SEI). Vertrekkend vanuit de gemeenschappelijke doelstellingen worden tussen de vakken SEI en WW dwarsverbindingen gelegd via projectwerking. In het eerste trimester komt in beide vakken het project 'sport' aan bod, in het tweede trimester behandelen we het project ‘water’.

 

 

2021 planningsagenda coverDe drie Leiepoortscholen en het VTI Deinze gebruiken dezelfde planningsagenda. Elk jaar zitten directieleden samen om de vorm en de inhoud te bepalen. Het feit dat de vier scholen in Deinze dezelfde planningsagenda gebruiken, helpt de leerlingen om bij een eventuele heroriëntatie toch een gelijkaardig systeem van plannen en organiseren te kunnen behouden.

Jaarlijks zoeken we ook een fraaie cover. Vaak doen we beroep op leerlingen hiervoor. Dit jaar heeft een leerling uit Leiepoort campus Sint-Hendrik de cover ontworpen. Zoë Van Hulle vond inspiratie op de fiets (het favoriete vervoermiddel toch wel als leerling) langs de Leie en knipoogde ook even naar Roger Raveel.